Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

PREDSTAVITEV DRUŠTVA KLASIKOV

DRUŠTVO KLASIKOV (v nadaljnjem Društvo) so ustanovili leta 2000 maturanti nekdanje Klasične gimnazije v Ljubljani, državne osemrazredne gimnazije s poukom latinščine in starogrščine, ob stoti obletnici (1999) njene zgradbe v Prežihovi ulici. Z uvedbo osemletke v letu 1958 je bila ta gimnazija odpravljena in od tedaj dalje je v njeni zgradbi Osnovna šola Prežihovega Voranca, ki nadaljuje pouk latinščine na osnovnošolski stopnji.

Namen ustanovitve Društva je bil spodbujati popolno humanistično izobraževanje v našem šolstvu (pouk latinščine in grščine) ter ohranjati, širiti, razvijati in poglabljati humanistično izročilo antične kulture v naši družbi, svojemu članstvu pa omogočiti nadaljnje izobraževanje na tem in drugih področjih kot tudi druženje in razne druge aktivnosti.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje posameznikov in je pravna oseba zasebnega prava.

 

Dejavnosti društva

Dejavnosti Društva za dosego navedenih ciljev so predvsem:

  • mesečna srečanja (razen v dveh poletnih mesecih) na strokovnih predavanjih z različnimi temami, ki jih pripravijo izbrani predavatelji, strokovnjaki na svojih področjih, bodisi nekdanji dijaki ali drugi vabljeni predavatelji. Predavanja so odprtega značaja in dostopna javnosti;
  • strokovni izleti (2-3 letno) po naši domovini ali zamejstvu, ki so internega značaja in jih vodijo naši člani;
  • pohodništvo za rekreacijo članov pod strokovnim vodstvom po raznih zanimivih krajih doma in v tujini;
  • povezovanje in sodelovanje z ustreznimi ustanovami, državnimi institucijami in društvi za ohranitev popolnega humanističnega izobraževanja v našem šolstvu. Društvo je organiziralo javno tribuno na to temo in sodeluje s svojimi prispevki v javnih občilih in medijih;
  • poleg priložnostnih publikacij Društva o zgodovini gimnazije in gimnazijcih ter njegovi dejavnosti je Društvo tudi izdajatelj zbornika LJUBLJANSKI KLASIKI 1563-1965, ki je izšel leta 1999 ob proslavi stote obletnice zgradbe Klasične gimnazije. V njem so na 725 straneh zbrani podatki o začetkih in nadaljnjih stoletjih humanističnega šolstva na naših tleh, o njegovih dijakih in profesorjih. Inštitut za novejšo zgodovino je Zbornik izdal v digitalizirani obliki in je dostopen preko povezave tudi na naši spletni strani.
  • Marca 2008 je član upravnega odbora Društva Mile Škabar vzpostavil spletno stran in je avtor njenega logotipa. Skupaj z drugima članoma Natašo Peternel in Matijem Tumo so jo vzdrževali do leta 2011, ko je delo prevzel sedanji odbor za spletno stran in jo julija 2014 prenovil in posodobil. 

Društvo vodi devetčlanski upravni odbor na čelu s predsednikom (ali njegovim pooblaščenim namestnikom), ki je obenem tudi predsednik Društva. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani in so vabljeni na vse seje Upravnega odbora, ki so enkrat mesečno. Društvo ima tudi tričlansko častno razsodišče. Organi Društva so voljeni za dobo treh let na volilnem občnem zboru članov. Redni letni občni zbor članov je v mesecu januarju.

Članstvo v Društvu je prostovoljno. Po statutu Društva (9. člen) je lahko redni član oseba, ki je absolvirala gimnazijo z učnim programom klasičnih jezikov ali se je šolala po drugem programu z najmanj štirimi leti pouka vsaj enega od klasičnih jezikov. Pridruženi član pa je lahko oseba, ki pisno izrazi to željo, ker ga zanimata delovanje in program Društva, a ne izpolnjuje prej navedenih pogojev. Kdor želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo. Leta 2014 ima društvo 225 članov.

Društvo nima sponzorjev niti ne prejema finančne pomoči iz javnih skladov. Vzdržuje se s članarino 20 € letno.

TRANSAKCIJSKI RAČUN: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana,  račun številka: SI56 0201 4008 9613 414

NASLOV IN SEDEŽ DRUŠTVA: Društvo klasikov, Prežihova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

ELEKTRONSKI NASLOV: drustvoklasikov@siol.net

TELEFON: 00386 41 311 834