Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

O latinščini

Latinščina se na naših tleh poučuje že 450 let. Prvo latinsko šolo (stanovsko, torej šolo civilne družbe) so na pobudo Primoža Trubarja v Ljubljani ustanovili protestanti (1563 – 1598). Po izgonu protestantov v dobi protireformacije je pouk nadaljevala cerkvena  jezuitska gimnazija (1597 – 1773). Po ukinitvi jezuitskega reda je postala ta šola državna (cesarska) terezijanska gimnazija (1773 – 1849),  po marčni revoluciji pa osemrazredna državna oz. klasična gimnazija (1849 – 1958). Od uvedbe osemletke 1958 dalje v isti zgradbi v Prežihovi ulici neprekinjeno nadaljuje njen pouk  Osnovna šola Prežihovega Voranca po različnih učnih programih, kot so se menjavali,od uvedbe devetletke (2009) kot neobvezni izbirni predmet. 

V teku stoletij so latinščino poučevale tudi druge gimnazije v Sloveniji, v Ljubljani danes še  Poljanska gimnazija, Zavod sv. Stanislava (osnovna šola in gimnazija)  ter Oddelek za klasično filologije Filozofske fakultete. Pred uvedbo devetletke se je po državnih osnovnih šolah v Sloveniji učilo latinščine 700 učencev, po njeni uvedbi pa le še 70.